חברי ועדת המכרזים נדרשים לרענן מספר היבטים רוחביים הקיימים בדיני המכרזים החלים על מוסדות השכלה גבוהה (ועל תאגידים מכוח חוק), ואשר על ועדת המכרזים להתחשב בהם בהחלטותיה על בחירת ספקי טובין / שירותים.

  1. קביעת התאמות לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרז

בעקבות תיקון 25 לחוק חובת המכרזים מאוגוסט 2016 (הוספת סעיף 2ג) בס"ק (א) "עורך המכרז  יבחן בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע במוצר, בעבודה או בשירות המבוקשים, ואם הדבר אפשרי – יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם".

בהתאם לס"ק 2ג(ב), הוחלה הוראת תכ"ם 7.4.2.7 לעניין 'שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים' גם על מוסדות השכלה גבוהה וגם על תאגידים מכוח חוק.

ההגדרות הרלוונטיות לפי הוראות התכ"ם:

  • עסק זעיר – מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עד 2 מיליון ש"ח.
  • עסק קטן – מעסיק בין שישה ל– 20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו מעל 2 מיליון ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה עסק זעיר.
  • עסק בינוני – מעסיק בין 21 ל– 100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 20 מיליון ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

בהתאם לס"ק 2ג(ג) לחוק, שנכנס לתוקפו באוגוסט האחרון, חלה חובה לפרסם באתר האינטרנט של המוסד, עד 31 במרס של כל שנה, נתונים על שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה.

  1. עידוד נשים בעסקים

לפי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, אם במסגרת מכרז "ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר."

  1. העדפת תוצרת הארץ

לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), כאשר מכרז עוסק ברכישת טובין, תינתן עדיפות במסמכי המכרז לטובין תוצרת הארץ, כמפורט בתקנות הנ"ל.

  1. ביצוע פרסומים כנדרש בתקנות 

לפי סעיף 19 לתקנות חובת המכרזים החלות על מוסד השכלה גבוהה, יש לפרסם מכרז פומבי בשפה העברית ובשפה הערבית הן בעיתונים נפוצים (אחד בשפה העברית ואחד בשפה הערבית), והן באתר האינטרנט.