ביום 21.1.21 פרסמה הרשות המלצות הרשות להגנת הפרטיות היבחנות מרחוק להגנת הפרטיות המלצותיה לעניין קביעת הסדרי היבחנות מרחוק תחת פיקוח אמצעים טכנולוגיים שנועדו להבטיח את טוהר הבחינה, באופן שימנע או יצמצם את הפגיעה בפרטיות הסטודנטים. המלצות אלו לקחו בחשבון חוות דעת שהוציא משרדנו ולפיה מוסד השכלה גבוהה סוברני, מחויב ורשאי לקבוע שיטות ותכנית ההוראה, ובכלל זאת גם הסדרי היבחנות מכוחו של סעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. עמדתנו ולפיה קביעת הסדרי בחינה והיבחנות, בשגרה וגם בימי קורונה, נתונים להחלטת מוסדות ההשכלה הגבוהה ואין מקום להתערב בהם, התקבלה בסופו של יום וניתן לכל מוסד השכלה גבוהה שיקול דעת להחליט על הסדרי ההיבחנות מרחוק ועל חלופות מתאימות לבחינות מקוונות.

בהתאם להמלצות, ככל שיוחלט על בחינה מקוונת – יש להודיע לסטודנטים מראש על אופן הפיקוח שיופעל ולגרום לכך שיאשרו הסכמתם לפיקוח מרחוק באמצעים הטכנולוגיים שבהם בחר המוסד האקדמי.

לצד הבחינה המקוונת צריך המוסד האקדמי להכין גם חלופה לסטודנטים שיסרבו להשתתף בבחינה המקוונת – חלופה שתבוצע בפועל במועד  שהמוסד יחליט עליו – ואם כתוצאה מכך ייגרם שינוי בתכנית הלימודים של סטודנטים אלה (כגון עיכוב במתן התואר, או מניעה מלהשתתף בקורס שתנאי הסף לקבלתו הוא סיום קורס מקדים אחר) – המוסד לא יהיה אחראי לכך – אך לא יוכל לגבות שכר לימוד במקרה של הארכת תקופת הלימודים בנסיבות אלו.