ביום 1.1.19 ניתן תוקף של פסק דין לפשרה במסגרת תובענה ייצוגית ת"צ 56428-05-16 פינברג ואח' נ' בית בכפר ביתן אהרון בע"מ שהוגשה בידי דיירי בתי דיור מוגן בשתי רשתות דיור מוגן שבה נדונה סוגיית הסכום המקסימלי שניתן לגבות מדייר יחיד או מזוג דיירים, בגין הלנת מטפל פרטי בדירתם. לפי הפשרה שהושגה, בין היתר בהסתמך על חוות דעת כלכליות, לאחת הרשתות הותר לגבות עד 753 ש"ח בתוספת מע"מ ולשנייה עד 585 ש"ח בתוספת מע"מ וזאת בין אם הלנת המטפל היא בדירת יחיד ובין אם בדירת זוג.

בית המשפט העיר בגוף פסק הדין כי בית דיור מוגן רשאי לגבות תשלום בגין הלנת מטפל (מעבר לעלות השולית הנמוכה), ואף להרוויח מכך, אך לא תוספת תשלום מופרזת עד כדי חשש לביטול הזכות הנתונה לדייר, בהתאם לסעיף 33 לחוק הדיור המוגן, לשכן באופן זמני או קבוע, מטפל מטעמו ובמימונו.

אנו ממליצים למפעילי הדיורים המוגנים לשקול התאמת החיובים הנגבים על ידם בגין מטפל פרטי אישי של דיירים, לסביבת המחירים שאליה הגיעו הצדדים בהסכמה.