בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד בחודש אוקטובר 2020, להלן הוראותיו האופרטיביות של התיקון:

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק"), נועד לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר המשולם לעובד בקשר לעבודתו.

החוק קובע, כי עובדת ועובד, המבצעים אותו תפקיד, באותו היקף, אצל אותו מעסיק זכאים לשכר שווה עבור עבודתם.

לפי סעיף 6א לחוק, מעסיק שמוטלת עליו חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה, יכלול בפרסום או בדיווח כאמור התייחסות לפי מין העובד.

ביום 25.8.2020 פורסם תיקון מס' 6 לחוק (להלן: "התיקון"), אשר אחת ממטרותיו, כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק אשר פורסמו ביום 4.8.2020, הייתה להטיל את חובת הדיווח הנ"ל, גם על מעסיקים פרטיים. בתיקון שפורסם הוחלה חובת הדיווח גם על עמותות וחברות לתועלת הציבור, ללא קשר למספר העובדים שהן מעסיקות.

בהתאם לתיקון, החל מחודש יוני 2022 יהיה על כל מעסיק שחל עליו סעיף 6א (וביניהם כאמור גם מי שחל עליו חוק העמותות, קרי עמותות וחברות לתועלת הציבור), וכל מעסיק אחר המעסיק יותר מ- 518 עובדים  לערוך מדי שנה דיווח, שבו יפורסמו פערי השכר, ככל שישנם, בין גברים לנשים (ללא פרטים מזהים אודות המועסקים).

כך, יהיה על המעסיק להכין  מדי שנה דו"ח פנימי על בסיס הנתונים שאסף, שבו יפורט השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו, בפילוח לפי סוג העובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. בדו"ח יפרט המעסיק את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים, באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. איסוף ועיבוד הנתונים ייעשה תוך פגיעה מינימלית בפרטיות ונקיטת אמצעים מירביים לצמצום סיכוני אבטחת מידע.

אחת לשנה, עם הכנת  הדו"ח הפנימי ימסור המעסיק לכל עובד את נתוניו בהתאם לקבוצת העובדים אליה הוא משתייך, ואת פערי השכר באותה קבוצה באחוזים, בכפוף לכך שאין במסירת המידע הפרה של פרטיות.

בנוסף, אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, חובה על  המעסיק לפרסם לציבור דו"ח פומבי, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק. .

הדוח הפומבי יכלול את הנתונים הבאים: בפרסום יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, מבלי לחשוף פרטים מזהים ובאופן שלא יאפשר זיהויו של עובד; בדוח הפומבי רשאי המעסיק לפרט נתונים המסבירים את פערי השכר, כאמור באופן שלא יאפשר זיהויו של עובד. הדוח יכלול את כלל הנתונים כמפורט בתוספת השלישית לחוק.

המועד האחרון להכנת הדוח הפנימי ולפרסום הדוח הפומבי הינו 1.6.2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח (קרי, דיווח שכר התואם לשנת 2021).