לפני מספר ימים (01.01.2019) נכנס לתוקפו החוק המגביל את השימוש במזומן ובהמחאות.

בהתאם להוראות החוק חל איסור (בין היתר) על עוסק לתת או לקבל תשלום במזומן אם מחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ש"ח.

עוסק מוגדר כמי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

לגבי מוסדות השכלה גבוהה, העסקה היא מתן שירותי לימוד והשכלה. לדעתנו העסקה אינה מתמשכת היות והיא מוגבלת ללימוד שנתי או סמסטריאלי (במקרים מסוימים). מחיר העסקה הוא שכר הלימוד (השנתי או הסמטריאלי). אם שכר הלימוד לא עולה על 11,000 ₪ ניתן לקבל אותו במלואו במזומן. אם שכר הלימוד השנתי גבוה מסכום זה, ניתן לקבל במזומן רק עד לשיעור של 10% ממנו או 11,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם. החלוקה לתשלומים אינה רלוונטית ואינה מסייגת את האיסור על קבלת מזומן.

לכן מוצע להבהיר לסטודנטים כי החל מיום 01.01.2019 לא ניתן לקבל תשלום במזומן ממי שכבר שילם במזומן סכום העולה על 10% משכ"ל השנתי, אלא אם תשלום שכה"ל הוסדר לפני תום 2018.

בנוסף, בהינתן המגבלות על השימוש במזומן, אנו ממליצים להבהיר לתורמים ולגורמים הפנימיים הרלוונטיים כי החל מיום 01.01.2019 לא ניתן יהיה לקבל תרומות/הלוואות במזומן מעל לסך של 11,000 ש"ח.

נציין כי מעשה מרמה בכל הקשור לאיסורים בחוק לעניין השימוש במזומן (לרבות פיצול במרמה של עסקה ו/או רישום פרטים כוזבים במסמך) וזאת במטרה להתחמק מהאיסורים, מהווה עבירה פלילית שלצדה עד 3 שנות מאסר.

בנוגע להמחאות, בהתאם להוראות החוק חל איסור לקבל המחאות (בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה) כאשר שם מקבל התשלום אינו נקוב בהמחאה.

עוד נציין כי קיימת חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.