בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירת מציעות שזכו במכרז פומבי למתן שירותי אחסון ומכירת כלי רכב ומיטלטלין לרבות הובלה/גרירה ו/או פריצה עבור משרדי רשות המיסים בישראל, רשות האכיפה והגביה, המוסד לביטוח לאומי ומשטרת ישראל[1], ולאחר מכן החליטה ועדת המכרזים לבטל את הודעת הזכייה בעקבות פניית המשיבה 2 (הזוכה במכרז), וזאת בשל אי עמידת העותרת בתנאי סף שעניינו היות המציע הזוכה מאוגד כחברה והעדרו של רישום אודות היות החברה חברה מפירת חוק.

בתנאי כללי המכרז כללו, בין היתר, תנאים מוקדמים כלליים (תנאי סף) שהמשתתפים בו היו צריכים למלא אחריהם. תנאי הסף הכללי שנקבע בסעיף 3.13 לפרק זה, שהוא החשוב לענייננו, קבע כך:

"מציע אשר מאוגד כחברה נדרש להציג אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן: "אישור"). לצורך קבלת האישור, על המציע(ה) להציג נסח חברה עדכני של רשם החברות, הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשם החברות. המזמין יוודא, כי באישור לא מצוין כי החברה היא חברה מפרה או כי נשלחה לחברה התראה על היותה חברה מפרה, כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999. ככל שצוין באישור כי החברה הינה חברה מפרה או נשלחה אליה התראה כאמור, תיפסל הצעתו של המציע על הסף."

במסגרת הליכי הבירור, העותרת נתבקשה להבהיר את הרישום בנסח רשם החברות כי היא "חברה מפרת חוק". בתשובה הבהירה העותרת כי טיפלה בפיגור תשלום האגרה וצירפה נסח נקי. בעקבות זאת, נבחרה הצעה העותרת. בעקבות התנגדות אחת המציעות להודעת הזכייה, החליטה ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת היות שביום האחרון להגשת הצעות, הייתה העותרת חברה מפרת חוק (בשל אי תשלם אגרה שנתית במועד ואי הגשת דו"ח שנתי). על החלטה זו הוגשה העתירה, הן בטיעון העובדתי כי מעולם לא קיבלה התראה על אי הגשת דו"ח שנתי לרשם החברות וכי רשם החברות לא היה מוסמך לרשום הערה בנסח החברה מבלי שקיבלה התראה, וכן על העדר סבירות יישום תנאי הסף במיוחד לאחר שכבר הודע לה על זכייתה.

בית המשפט לעניינים מנהלים פסק כי ועדת המכרזים אינה נדרשת לבדוק את סיבת רישום ההערה בדבר חברה מפרת חוק בנסח רשם החברות וחזר למושכלות יסוד לפיהן אי עמידה בתנאי סף, ללא קשר למהותו, מהווה כשלעצמה פגם מהותי. עוד נקבע כי גם לאחר שנתברר כי לעותרת אין חובות אגרה שנתית, רשאית היתה הועדה לפסול את ההצעה בשל רישום ההערה.

המלצתנו : טרם הגשת הצעה, במיוחד במכרזים המפורסמים ע"י המדינה או רשויותיה, יש להקפיד על נסח נקי ברשות התאגידים.

האמור לעיל נועד להעשרת לקוחות המשרד אך אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת מומלץ לפנות לעורך דין מומחה במשרדנו. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

[1] עתמ (י-ם) 5073-10-14 אלרון שרותי אחסנה בע"מ נ' מדינת ישראל- משרד האוצר (פסה"ד מיום 4.1.15 פורסם בנבו).