בפסק דין מיום 14.10.18 בעת"מ 24764-07-17 מטרופולי-נט בע"מ נ' עיריית כרמיאל ואח' (פורסם בנבו), קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי אילולא היתה עיריית כרמיאל מחליטה, תוך כדי ניהול ההליך המשפטי, על ביטולו של המכרז, היה מקום להכריז על הצעת העותרת כזוכה במכרז ודין החלטת ראש העיר שלא לקבל את המלצת ועדת המכרזים – שקבעה כי הצעת העותרת היא הזוכה במכרז בשל העובדה שהצעה זו זכתה לניקוד המשוקלל (מחיר + איכות) הגבוה ביותר – להתבטל.

פסק הדין עסק במכרז שפרסמה עיריית כרמיאל להספקת תשתיות למתן שירותי מיחשוב ותוכנה, כאשר המשיבה בעתירה (החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי) היתה ספקית השירותים הללו עד למועד היציאה במכרז. עם מתן ניקוד האיכות התברר כי הצעת המשיבה, החברה לאוטומציה, זכתה לניקוד גבוה מעט יותר מזה של העותרת, ואולם הצעתה של המשיבה היתה יקרה בכ-10% יותר מזו של העותרת כך שבסופו של דבר, הניקוד המשוקלל הצביע על הצעת העותרת כזוכה במכרז ובהתאם לכך, בהחלטתה המקורית של ועדת המכרזים המליצה הוועדה על בחירת הצעת העותרת כזוכה.

ביחס לשאלה האם ראש העיר היה חייב לקבל את המלצת ועדת המכרזים, הפנה בית המשפט בהחלטתו לפסה"ד בעת"מ 64561-05-16 רשת עמל 1 בע"מ נ' ראש עיריית אל טירה [פורסם בנבו] ניתן ביום 10.7.16:  "… ועדת המכרזים משמשת "ממליץ סטטוטורי". המלצתה נשענת על אדנים מוצקים בדמות וועדת מייעצת מקצועית. קיים איזון עדין בין המלצת וועדת המכרזים לבין החלטת ראש העיר. … ככלל, ראוי שראש העיר יאשרר את המלצת הוועדה, אלא אם כן קיימים טעמים טובים המצדיקים סטייה מההמלצה אותם יש להעלות על הכתב בדרך של החלטה… ". בפיסקה 54 לפסה"ד נאמר:

"אין זאת כי ראש העיר החליט שלא לקבל את המלצת הועדה והמהלך של שינוי תנאי הניקוד כבר הוכן עבורו על ידי היועץ המקצועי בעקבות פניית היועץ המשפטי של העיריה עוד לפני החלטתו.  החוק היקנה לראש העיר סמכות שלא לאשר המלצה מנימוקים שירשמו ויובאו בפני ועדת המכרזים אך בענייננו נראה כי מבלי להביע דעתו על המלצות ועדת המכרזים, כבר פנה היועץ המשפטי של העייריה ליועץ המקצועי של העיריה לענייני המכרז וקיבל המלצה בדבר שינוי במכתב היועץ מיום 15.5.17, עליה ביסס ראש העיר את חוות דעתו – דבר שהינו פסול על פניו".

לאור התוצאה האמורה, ועל אף כי מאז הגשת העתירה בוטל המכרז ועימו הודעות הזכייה, נפסקו לעותרת הוצאות גבוהות יחסית למקובל (85,000 ש"ח בתוספת מע"מ).