מאת:  עו"ד אופיר כץ

מלכ"רים – הגדרות

 • מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח.
 • התאגידים המלכ"ריים הפועלים בישראל:

–עמותה

–חברה לתועלת הציבור

–תאגיד מכוח חוק

הקדש – אינו תאגיד אלא "נאמנות".

חקיקה והנחיות בנושא השקעות

 • חוק העמותות ו – "הנחיות להתנהלות עמותות" (הידועות בשמן הקודם "הניהול התקין של עמותות") פורסמו על ידי רשות התאגידים.
 • חוק החברות – [חלק תשיעי; פרק ראשון א'; סימן א' – חברות לתועלת הציבור (סעיף 345א ואילך)].
 • פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) – ולעניין זה בעיקר ההוראות לעניין סעיף 9(2) ואישור על פי סעיף 46 לפקודה.

חוק העמותות

 • על פי חוק העמותות, ניהול ענייני העמותה והאחריות הכרוכה בכך, לרבות שיקול הדעת לגבי דרכי השקעת כספי העמותה, מוטלים על הוועד המנהל של העמותה.
 • חובתו של הוועד המנהל, על פי סעיף 27 לחוק העמותות היא "לפעול לטובת העמותה".
 • "חובת הזהירות" (סעיף 253 לפקודת החברות).
 • ב"הנחיות להתנהלות עמותות" כדלקמן:

"אם לעמותה יש כספים שאינם נדרשים באופן מיידי לפעילות השוטפת לקידום מטרותיה, עליה להשקיעם באופן סולידי כדי לשמור על ערכם בכפוף למדיניות שתיקבע לעניין זה על ידי הוועד המנהל".

חוק החברות – חברות לתועלת הציבור

 • כל הוראות חוק החברות החלות על נושאי משרה – חלות גם על חברה לתועלת הציבור (חובת זהירות).
 • ההוראות הרגולטוריות (הנחיות רשות התאגידים לניהול עמותות) חלות גם על חברות לתועלת הציבור.
 • החידושתיקון מס' 23 לחוק החברות בעניין קרנות לתועלת הציבור והתוספת השלישית לחוק החברות
 • עמדת המחוקק מה תיחשב בעיניו השקעה סולידית וסבירה, לרבות הפנייה לתקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי (תשס"ד – 2004).

פקודת מס הכנסה וההוראות המקצועיות

 • ההשקעות הפיננסיות של "מוסד ציבורי" צריכות להיעשות באופן העולה בקנה אחד עם חוקי המס הרלבנטיים והוראות רשות המסים.
 • פטור ממס, מכוח סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על הכנסות של "מוסד ציבורי" שאינן מ"עסק".
 • אישור "מוסד ציבורי" לעניין תרומות, מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המאפשר לתורם לקבל זיכוי מסוים ממס בגין תרומתו.
 • השקעות של "מוסד ציבורי" חייבת להיות השקעות סולידיות כדי למנוע סיכון בלתי סביר של כספי המוסד הציבורי.
 • השקעה בלתי סולידית בניירות ערך ובכלים פיננסיים אחרים בעלי סיכון גבוה, הטומנת בחובה נטילת סיכון, עלולה להיחשב כפעילות עסקית חייבת במס והפטור ממס הניתן על פי סעיף 9(2) הנ"ל לא יחול.
 • מהי "השקעה סולידית"? תשובה על כך – מצויה בהתייחסות רשות המסים אישור על פי סעיף 46.
 • מתן זיכוי ממס לתורם על פי סעיף 46 לפקודה.
 • דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • בחודש ספטמבר 2015 פירסמה רשות המיסים חוזר (חוזר מס הכנסה מס' 09/2015) מעגן את אימוץ המלצות הוועדה.
 • דרכי ההשקעה שנקבעו ב"תוספת השלישית" של חוק החברות – ייחשבו, כדרכי השקעה סולידיות.

ועדת ההשקעות

 • דרכי ההשקעה האפשריות של מלכ"ר מושפעות, ישירות מה"אורגן" של המלכ"ר העוסק בהשקעות כספי המלכ"ר.
 • האפשרויות:

–הוועד המנהל/דירקטוריון, לרבות באמצעות ועדת כספים.

–ועדת השקעות פנימית (הכוללת, בין השאר, חברי ועד מנהל/דירקטוריון)

–ועדת השקעות חיצונית – המורכבת מחברים בעלי כישורים מתאימים, שאין להם "זיקה" לתאגיד, למעט כחברי ועדת ההשקעות.

אפיקי השקעה

 • (1)  איגרות חוב שהנפיקה המדינה או שהיא ערבה לפרעונן;
 • (2)  פיקדונות בנקאיים בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי ריבית או נושאי ריבית בלבד;
 • (3)  תכניות חיסכון בנקאיות בשקלים חדשים צמודות מדד ונושאות ריבית;
 • (4)  פיקדונות בנקאיים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ;
 • (5)  תכניות חיסכון בנקאיות צמודות מטבע חוץ;
 • (6)  איגרות חוב סחירות, שאינן להמרה, אם ההשקעה מדורגת בדירוג – A או A- 2 לפחות;
 • (7)  קרנות נאמנות שכל נכסיהן מושקעים באחת או יותר מן הדרכים המפורטות בפסקאות (1), (2), (4) או (6).

אפיקי השקעה – ועדת השקעות חיצונית

 • השקעות נוספות על ידי ועדת השקעות חיצונית על פי בחירתה ובכלל זה:
 • (1)  השקעה באיגרות חוב סחירות שאינן להמרה מדורגות בדירוג –BBB או A-3 לפחות;
 • (2)  השקעה במניות סחירות, באיגרות חוב סחירות בדירוג נמוך מהאמור בפסקת משנה (א) או בכתבי אופציה, ובלבד שההשקעה הכוללת בהם לא תעלה על 20% מהשווי הכספי של תיק ההשקעות וההשקעה בכתבי אופציה לא תעלה על 10% מהשווי כאמור;
 • (3)  השקעה בקרנות נאמנות שדרכי ההשקעה שלהן אינן חורגות מן האמור לעיל.

דרכי השקעות – הערות

 • מלכ"ר שיש לו אישור לפי סעיף 46 חייב למנות וועדת השקעות חיצונית אם היקף ההשקעות עולה על 30 מיליון ש"ח.
 • מלכ"ר שאין לו אישור לפי סעיף 46 חייב למנות וועדת השקעות שחבריה בעלי הכישורים המתאימים – לצורך ההשקעות הנוספות – אך לא בהכרח, חיצונית.
 • יש הגבלה על היקף ההשקעה במנפיק אחד.
 • ה"דירוג" (אם נדרש) – ע"י חברת דירוג ישראלית מוסמכת