דצמבר 2018: בעקבות פנייתנו לרשות המסים בעניין דרכי ההשקעה של כספי מלכ"רים עדכנה רשות המסים את הנחיותיה (חוזר 9/2015) בעניין השקעה של מלכ"רים במניות. עד ביצוע העדכון האמור, ולאור אימוץ הוראות התוספת השלישית של חוק החברות וההפניה לתקנות הנאמנות (דרכי השקעה של הקדש ציבורי), 2004, נעשתה אבחנה בין מלכ"ר שיש לו ועדת השקעות חיצונית (שלחבריה אין כל "זיקה" למלכ"ר)  לבין  מלכ"ר שאין לו ועדת השקעות חיצונית.

עד היום, רק מלכ"ר שהייתה לו ועדת השקעות חיצונית היה רשאי להשקיע במניות עד לשיעור של 20% חשיפה.

כידוע, במרבית הארגונים המלכ"רים אין ועדת השקעות חיצונית והשקעות הארגון נעשות על ידי ועדת השקעות פנימית (עפ"י רוב ועדת הכספים) וגיוון תיק ההשקעות באמצעות השקעה במניות נמנעה מהם כליל.

בעקבות פנייתנו בעניין, הוחלט ברשות המסים לאפשר גם למלכ"ר שאין לו ועדת השקעות חיצונית אלא ועדת השקעות פנימית (דהיינו – חברים בו אנשים שיש להם "זיקה" למלכ"ר) להשקיע במניות בשיעור של עד  10% מתיק ההשקעות.

הסייג היחיד שקבעה רשות המסים מתייחס לכישוריהם של חברי ועדת ההשקעות הפנימית. על פי עמדת רשות המסים, רובם (אך לא כולם) של חברי ועדת ההשקעות הפנימית צריכים להיות בעלי אחד מהכישורים הבאים:

(1) בעל תואר אקדמי בכלכלה, בחשבונאות או במנהל עסקים ממוסד להשכלה גבוהה, או  בעל תואר אקדמי כאמור ממוסד אקדמי מחוץ לישראל שהוא גם בעל רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים

(2) בעל רישיון ראיית חשבון בישראל

(3) בעל רישיון יועץ השקעות או מנהל תיקים

להערכתנו עדכון זה של הנחיות רשות המסים המאפשרת למלכ"ר השקעה גם במניות עד 10% מתיק ההשקעות יאפשר שיפור של תיקי ההשקעות.