מכוח סעיף 17 לחוק הדיור המוגן נחקקו לפני מספר חודשים, תקנות בעניין הפירוט אותו יש לכלול במסגרת מסמך הגילוי (המסמך הקודם לכריתת החוזה).

במסגרת התקנות ישנו נוסח מחייב של מסמך גילוי, המצורף בטופס הנלווה כנספח לתקנות, אותו על בית הדיור המוגן למסור למועמדים המבקשים להיות דיירים בבית הדיור המוגן.

הפרטים העיקריים שיש לכלול במסמך הגילוי שבטופס, הם:

 • זכויותיו של מפעיל בית הדיור המוגן במקרקעין עליהם בנוי בית הדיור המוגן.
 • תיאור יחידות הדיור הרלבנטיות וכן המבנה והשטחים הציבוריים.
 • פירוט שירותי החובה (אחזקה, ניקיון, רפואה, עו"ס, פעילות גופנית, תרבות ופנאי, מענה אנושי וכניסה מבוקרת) ושירותים נוספים (שירותי רשות), וכן העלויות בגין האחרונים (כגון כביסה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מספרה וכיוב'). החוק מכיר בכך שהשירותים הנוספים יכולים להשתנות, וכן גם היקפם ומחירם ואולם במקרה כאמור נדרשת הסכמה מראש ובכתב של הדייר לתשלום והדייר רשאי לבטלו בכל עת.
 • התשלומים המוטלים על הדייר, הן החד פעמיים (כגון פיקדון/ דמי כניסה) והן השוטפים (דמי אחזקה/שהייה).
 • הבטוחה המוצעת ועלותה (יש לשים לב כי לפי הנוסח המתוקן של סעיף 27 דייר לא יוכל לוותר עוד על בטוחה).
 • קיומה של תקופת ניסיון, אורכה והסדרי התשלום החלים לגביה.
 • כללי ההתנהגות במקום וכן ככל שישנו תקנון יש לצרפו.
 • ההסדרים שיחולו באם ידרדר מצבו הבריאותי של הדייר, בין היתר, בכל הנוגע לאפשרות של הכנסת מטפל אישי ליחידת המגורים, קיומה של מחלקה סיעודית או התקשרות עם מחלקה כאמור מיקום אחר.
 • פרטים אודות אופן פינויה של יחידת הדיור לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

סנקציות

התקנות עצמן לא כוללות סנקציה על אי מסירת מסמך כאמור ואולם פנייה בתלונה לממונה על הדיור המוגן, בעניין הפרת החוק, עלולה לפגוע במפעיל בית הדיור במועד הגשת הבקשה לחידוש רישיון.

המלצותינו

 • התקנות פורסמו ביום 19.2.2018. בתוקף החל מיום 9.4.2018 (45 ממועד הפרסום). יש להקפיד על התאמת מסמך הגילוי לתנאי ההתקשרות בבית הדיור המוגן, בדגש על גילוי של כל תוספת בנייה עתידית מתוכננת.
 • על אף אריכות והתארכות נוספת כעת של מסמכי ההתקשרות והוספת הפרטים החוזרים על עצמם, על פי רוב, גם בחוזה וגם באופן חלקי בבקשה להירשם, יש למסור את המסמך למתעניינים כבר בביקור הראשון במקום (במועד הגשת הבקשה להירשם), רצוי לפחות 21 יום לפני כריתת החוזה (לפי החוק תוקפו של מסמך הגילוי, לרבות התמחור שבו, לפחות 30 ימים מיום שניתן).
 • מומלץ להקפיד על קיומו של נוסח מתאים בשפתו של המתעניין (אנגלית/רוסית/אמהרית/ ערבית וכיוב') כפי שנדרש גם ביחס למסמך ההתקשרות (סעיף 16 לחוק הדיור המוגן).
 • מומלץ להקפיד על ניסוח מתואם בין מסמך הגילוי לבין חוזה ההתקשרות, על מנת שלא תיווצר סתירה או אי בהירות בין שני המסמכים.
 • האמור לעיל נועד להעשרת לקוחות המשרד אך אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת מומלץ לפנות לעורך דין מומחה במשרדנו. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.